POLITYKA PRYWATNOŚCI INTER ROYAL S.A.


1) Inter Royal S.A. szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności. Dokumenty te dotyczą także użytkowników strony www.interroyal.pl Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego również dalej [RODO], informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest INTER ROYAL S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-563) przy ul. Oliwskiej 21/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000135600, NIP: 583-10-02-458.

3) Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: info@interroyal.pl; pod numerem telefonu +48 58 342 22 56 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

4) Korzystając ze strony www.interroyal.pl , kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.

5) Twoje dane osobowe zwane dalej również [danymi] gromadzimy: w celu świadczenia usług na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celu udziału w procesie zatrudniania przez Inter Royal S.A. na podstawie umów o pracę lub/oraz umów cywilnoprawnych , w tym oczekiwania na wakat na stanowisku, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celu zawarcia z Inter Royal S.A. umów cywilnoprawnych, w tym umów najmu i dzierżawy nieruchomości zarządzanych przez Inter Royal S.A., na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy, w tym na wypadek jej rozwiązania lub jej zmiany (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jeżeli przetwarzanie w tym celu jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów ze świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 6)Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które Inter Royal S.A. dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ustęp 1 lit. e RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

8) Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez X+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa lub została rozwiązania, w tym X lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów zrealizowanych w danym roku.

9) Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu trzech lat od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie lub negocjacjami treści umowy zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

10) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

11) Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i podmiotów zaangażowanych w procesie świadczenia Tobie usługi. Jednakże w celu zapewnienia należytego poziomu usługi do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) świadczące na naszą rzecz usługi, w tym usługi księgowe, informatyczne oraz pomoc prawną.

12) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez Inter Royal S.A. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

13) Nie współpracujemy z podmiotami, które wg. rozsądnej oceny nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO oraz naszej Polityki Prywatności.

14) Na zasadach określonych w RODO, a w szczególności na podstawie art. 15,16,17,18,19,20 i 21 RODO przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15) Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, przedstawienia propozycji lub oferty handlowej, uzyskania dostępu do naszego oprogramowania i korzystania z jego funkcjonalności. Niepodanie danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie skutkuje niemożnością zawarcia umowy.

16) Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000).

17) W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

18) Dane osobowe Inter Royal S.A. przetwarza stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

19) Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę przekazanym nam danych. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.